Kim jest kierownik budowy i jakie są jego obowiązki

Budowa domu to niezwykle skomplikowany proces logistyczny, który wymaga połączenia i skoordynowania bardzo dużej ilości, niekiedy bardzo zróżnicowanych, działań. W związku z tym praktycznie na każdym placu budowy niezbędna jest osoba, której zadaniem jest nadzór nad prowadzonymi pracami oraz wsparcie inwestora, w kwestii prowadzenia budowy zgodnie z wymogami i prawem budowlanym. Taką osobą jest kierownik budowy, taki jak Piotr Myszka Usługi Projektowo-Budowlane,

Fachowiec z uprawnieniami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wszystkich robotach budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę, niezbędne jest zatrudnienie tzw. uczestników procesu budowlanego, a przede wszystkim kierownika budowy. Warto przy tym pamiętać, że decyzja o zatrudnieniu konkretnej osoby na stanowisko kierownika należy do inwestora, przy czym specjalista kierujący budową musi posiadać odpowiednie wykształcenie i niezbędne uprawnienia związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wynika to z przepisów prawa budowlanego, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków, pozwalających na zdobycie tego zawodu. Niemniej jednak pierwszym krokiem umożliwiający ubieganie się o to stanowisko jest ukończenie wyższych studiów na kierunku architektonicznym lub budowlanym. Następnym krokiem jest odbycie dwuletniej praktyki zawodowej na budowie, w czasie której należy podejmować się pełnienia funkcji technicznych pod nadzorem specjalisty, który już kwalifikacje takie posiada. Kolejny etap, który należy zrealizować, stanowi zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane, podczas którego sprawdzana jest znajomość całości procesu budowlanego. Uprawnienia nadaje Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, a następnie, na podstawie decyzji, którą wydała OIIB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wpisuje przyszłego kierownika budowy do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. 

Bez kierownika budowy ani rusz

Nadzór i kierowanie budową realizowane przez specjalistę, takiego jak Piotr Myszka Usługi Projektowo-Budowlane, obejmuje szereg konkretnych czynności i obowiązków, których zakres bardzo precyzyjnie określa Prawo budowlane. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim:

 • protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy,
 • zabezpieczenie całego placu budowy, w tym także zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przeszkolenie pracowników,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
 • kierowanie procesem budowy zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji (dziennik budowy) oraz realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy
 • współpraca z inwestorem oraz pomoc w zakresie kompletowania formalności związanych z odbiorami częściowymi, a także odbiorem całej budowy,
 • sprawdzenie instalacji, kominów, urządzeń itp. jeszcze przed zgłoszeniem budynku do odbioru,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, a także udział
  w czynnościach odbiorowych oraz zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
 • przekazanie inwestorowi oświadczenia wykonania obiektu budowlanego zgodnie
  z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 • zapewnienie doprowadzenia terenu budowy do należytego porządku.

Zatrudnienie, jako kierownika budowy, sumiennego profesjonalisty dysponującego odpowiednią wiedzą i doświadczeniem ma ogromny wpływ na wiele aspektów związanych z całym procesem inwestycyjnym, gdyż to od jego umiejętności w duże mierze zależy bezpieczeństwo na placu budowy, szybkość prowadzonych prac oraz trwałość budowy. Warto zatem bardzo uważnie dobierać osobę na to stanowisko.

Budowa pod nadzorem